Denna sida öppnades i en ny flik/sida

Så här fungerar vår

Växtgaranti

Garantins omfattning

Växtgaranti gäller för försådda, fleråriga, vedartade plantskoleväxter, såsom prydnads-
buskar och träd, häckväxter, klängväxter, barrväxter, rosor, fruktträd, bärbuskar.
Garantin gäller inte för skador uppkomna efter inköpstillfället, såsom mekaniska skador
(t ex gnagskador, snöskador etc), skador av gifter, felgödsling, exceptionell kyla, eller av
undermålig dränering.
Garantin gäller inte heller vid plantering i krukor, urnor eller dylikt, placerade på altaner,
balkonger och liknande.
Genom garantin ansvarar vi för att ni får en felfri växt
-dvs att den uppfyller statliga krav på sundhet, kvalitet och sortäkthet.

Ersättning - självrisk

Om växten dör eller vägrar växa, trots att tillhandahållna planterings- skötselanvisningar
följts, samt att härdighetsanvisningarna iakttagits, har köparen rätt att erhålla ny,
felfri växt eller återfå köpeskillingen. I sådant fall utgår självrisk med 150:- för varje inköpstillfälle.

Reklamation

Kontakta först plantskolan. Vi besiktigar då växten eller begär växten i retur.

Vårplanterad rekl. senast oktober.
Sommarplanterad rekl. senast oktober.
Höstplanterad rekl. senast juni året efter.